Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Panorama z lotu ptaka Panorama z lotu ptaka - widoczne domy Widok z lotu ptaka Budynek urzędu

DANE URZĘDU

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

GODZINY OTWARCIA URZĘDU

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

KONTAKT

Tel.: 43 821 50 04
E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska - Gospodarka i środowisko - Urząd Gminy i Miasta Szadek.

 

Pobierz PDF

Przydomowe oczyszczalnie

 

Informacja o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KARTA INFORMACYJNA

Opis sprawy / zadania

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy

Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedzibę,
 2. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków,
 3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności - przeznaczenie oczyszczalni,
 4. Czas funkcjonowania instalacji,
 5. Wielkość i rodzaj emisji – rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie,
 6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń,
 7. Informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji – stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

 1. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 2. kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę,
 3. kopia projektu przydomowej oczyszczalni ścieków,
 4. informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej),
 5. pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
 6. dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

Formularze / wnioski do pobrania

Do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek pok. nr 2 i 3 oraz ze strony internetowej www.szadek.bip.cc lub klikając na poniższy link WNIOSEK

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 120,00 zł,

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł. (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Opłatę skarbową należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek lub na numer rachunku w/w Urzędu – Bank Spółdzielczy w Szadku 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060 BS Szadek 

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Urząd Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek – Referat Gospodarczy
Izabella Dudczak tel. 43 8216809, Michał Góralczyk tel. 43 8216811

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek – sekretariat pok. nr 17.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się zwykłe ramy korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzone będą do wód lub o ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/dobę.

Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Opracował: Zbigniew Augustyniak

WNIOSEK

Sylwester Urbaniak
[Rozmiar: 30223 bajtów]
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

Tel.: 43 821 50 04

E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij